woensdag 1 januari 2020

Vogels spotten - Soorten register

'Vogels spotten - vogelsoorten register' is een blog over vogels die je in eigen tuin of wandelend door de natuur tegen kunt komen, dan wel over vogelsoorten in de vrije natuur. Vooral de vogels in Nederland en Belgiƫ.

Vogels spotten of vogelen is het bekijken, de naam er bij zoeken, en tellen van vogels, het inventariseren van de vogels in gebieden, en het doen van onderzoek naar bijvoorbeeld gedrag en ecologie. De beoefenaars van deze hobby worden wel vogelspotters, vogelaars of amateurornithologen genoemd.

Een ideale plek om vogels te spotten is in een vogelkijkhut. De vogelkijkhutten zijn prachtige plekken om vogels, maar ook ander wild te observeren. Vogelkijkhutten en kijkwanden zijn van verschillende kijkopeningen voorzien met observatiegelegenheden. Ze is gesitueerd aan de rand van een vogelrijk gebied, bijvoorbeeld in een rietkraag bij een water waar veel vogels zich verzamelen. Van achter deze wand kunnen vogelaars en andere belangstellenden wilde vogels van dichtbij of via verrekijkers of foto en video apparatuur observeren zonder ze te verstoren.

Index vogelsoorten:
Aalscholver, Appelvink, Baardmannetje, Barmsijs, Bergeend, Blauwborst, Blauwe reiger, Boerenzwaluw, Bontbekplevier, Bonte Strandloper, Bonte vliegenvanger, Boomklever, Boomkruiper, Boompieper, Bosrietzanger, Brandgans, Buizerd, Carolina eend, Chinese Knobbelgans, Dendermondse eend, Dodaars, Ekster, Fitis, Fuut, Gaai, Geelgors, Geoorde fuut, Goudhaantje, Goudvink, Grasmus, Graspieper, Grauwe gans, Grauwe vliegenvanger, Groene Specht, Groenling, Grote bonte specht, Grote Canadese gans, Grote karekiet, Grote zilverreiger, Grutto, Heggenmus, Houtduif, Huismus, Indische gans, Kanoet, Kauw, Keep, Kemphaan, Kievit, Kleine Karekiet, Kleine Bonte Specht, Kleine Plevier, Kleine zilverreiger, Kleine zwaan, Kleine zwartkop, Kneu, Knobbelzwaan, Koekoek, Kokmeeuw, Koolmees, Koperwiek, Kraanvogel, Krakeend, Kramsvogel, Kuifeend, Kuifmees, Lepelaar, Marmereend, Meerkoet, Merel, Middelste bonte specht, Muskuseend, Nijlgans, Notenkraker, Oevermaina, Ooievaar, Papegaaiduiker, Parkgans, Patrijs, Pestvogel, Pimpelmees, Putter, Rietgors, Pijlstaart, Roodborst, Roodborsttapuit, Scholekster, Sijs, Smient, Spreeuw, Sperwer, Staartmees, Steenuil, Steltkluut, Tafeleend, Tapuit, Tjiftjaf, Toendrarietgans, Torenvalk, Tuinfluiter, Tureluur, Turkse Tortel, Velduil, Vink, Visarend, Vuurgoudhaan, Waterhoen, Waterral, Wielewaal, Wilde eend, Wilde zwaan, Winterkoning, Wintertaling, Witte kwikstaart, Wulp, IJsduiker, IJsvogel, Zanglijster, Zomertaling, Zwarte kraai, Zwarte mees, Zwarte ooievaar, Zwarte specht, Zwarte zwaan, Zwartkop

Een Gelukkig Nieuwjaar

Een gelukkig Nieuwjaar en veel voorspoed en gezondheid voor 2020. In het verleden was het de normaalste zaak van de wereld dat de jaarwisseling gevierd werd met voorwerk. Toch hoop ik dat er de komende jaren minder vuurwerk afgestoken wordt. Vooral de knallers, die zijn een ramp voor de dieren.


Laat 2020 een jaar worden met minder gif en minder stikstof. Dat kan alleen als de landbouw en de graanfabrikanten (preventief zaden impregneren met gif, om zo insecten en schimmels te weren) daar hun schouders onder zetten. De tijd van het ontkennen dat de afname van insecten, en daardoor de onvermijdelijke afname van vogels aan het gebruik van gif en de uitstoot van stikstof ligt, is achterhaald. Het moet haalbaar zijn om onze kwetsbare natuur te redden.

Er zullen offers gebracht moeten worden, door iedereen. Zowel de landbouw, industrie en ook de gewone burger. Laat onze natuur niet sterven, maar herstellen. Wij zijn dat ook verplicht aan onze kinderen en kleinkinderen.

dinsdag 10 september 2019

Parkgans

In vrijheid levende Parkganzen zijn gedomesticeerde Grauwe Ganzen (Anser anser), gedomesticeerde Zwaanganzen, (bekend als Knobbelganzen Anser cygnoides ) en hybriden tussen beide. Deze gedomesticeerde vormen zijn het beste te herkennen door hun versterkte neiging om vet op te slaan: meestal hebben volwassen exemplaren een duidelijke hangbuik.

Deze Parkgans is nog een Hybriden, waarbij de snavel nog niet volledig zwart is.

Hybriden zijn vaak herkenbaar aan de hand van een tweekleurige snavel (zwart en oranje gevlekt), donkere streep op de nek gecombineerd met geribbelde halsveren en een kleine snavelknobbel.

Anders dan bij Eenden en Duiven blijven bij Ganzen ook bij vrij levende exemplaren de afwijkende proporties duidelijk aanwezig. Dit komt voornamelijk doordat de vrij levende Parkganzen tientallen jaren oud worden en dus niet gedurende meerdere generaties aan natuurlijke selectie onderhevig zijn geweest. Verder worden vrijwel alle gedomesticeerde Ganzen gekenmerkt door de zware lichaamsbouw en is er op dit punt dus weinig variatie onder de founders (uitgangsdieren).


Parkganzen hybridiseren vermengen zich regelmatig met andere ganzensoorten, het meest met Grauwe Ganzen (dezelfde soort!). De hybriden tussen twee soorten uit het genus Anser zijn meestal vruchtbaar en kunnen onderling kruisen en terugkruisen met de oudersoorten. Hierdoor is de grens tussen Parkganzen en Grauwe Ganzen niet meer scherp te trekken. Onder andere komen exemplaren voor met de lichaamsbouw van de Grauwe Gans maar met een kleur die van Parkganzen afkomstig is. Het is het beste om alle in kleur en/of lichaamsbouw van de wildvorm van de Grauwe Gans afwijkende exemplaren onder de noemer 'Parkgans' samen te vatten.